Оферта
  1. Загальні положення
1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЧАСНО СЕРВІС» (надалі – Оператор онлайн-сервісу/Оператор) щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, оплати послуг та/або вчинення конклюдентних дій щодо виконання умов Оферти, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) онлайн-сервісів Електронного документообігу та/або EDI (надалі – Користувач).2. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі

2.1. EDI (англ. Electronic data interchange) – електронний обмін даними, що дозволяє обмінюватися між Постачальником та Мережею логістичною, комерційною та фінансовою інформацією у вигляді стандартних, структурованих електронних повідомлень.

2.2. EDI-документ – стандартні, структуровані електронні повідомлення, якими обмінюються Постачальник та Мережа під час здійснення своєї господарської діяльності (замовлення, підтвердження замовлення, повідомлення про відвантаження, повідомлення про прийняття тощо).

2.3. GLN (англ. Global Location Number) або Глобальний номер розташування – являє собою номер, який надає змогу визначити юридичних осіб, їх функціональних підрозділів та фізичних об'єктів - складів, магазинів, виробничих приміщень, транспортних одиниць тощо. Для цілей цього договору під GLN також розуміється Сторонами інші номери, які виконують функцію ідентифікації осіб чи їх місцезнаходження.

2.4. Бонусний рахунок – спеціальний рахунок, що відображається в особистому кабінеті Користувача та на якому окремо обліковуються кількість безкоштовних доступів до відправлення Електронних документів та/або EDI-документів в Сервісі.

2.5. Електронний документообіг – сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення Електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів, який відбувається за допомогою Сервісу.

2.6. Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, який може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

2.7. Кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

2.8. Контрагент – контрагент Користувача, який в процесі Електронного документообігу виступає адресатом (одержувачем) Електронного документу, що пройшов реєстрацію на веб-сайті Оператора онлайн-сервісу за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration та має дійсний (не скасований) кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (далі - кваліфікований надавач), відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

2.9. Користувач – фізична або юридична особа, яка в процесі Електронного документообігу є відправником Електронного документу, а в процесі EDI - відправником та адресатом (одержувачем) EDI-документів, що пройшла реєстрацію на веб-сайті Оператора онлайн-сервісу за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration та/або https://edi.vchasno.ua/app/deals та має дійсний (не скасований) кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий кваліфікованим надавачем, відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги". Під Користувачем для цілей цього Договору в рамках використання EDI розуміють Постачальника та Мережу.

2.10. Мережа два або більше магазинів однієї торгової марки та/або які перебувають під спільним володінням і контролем, мають той самий дизайн, розміщені в різних місцях, продають товари аналогічного асортименту, мають спільну службу закупівель і збуту, в процесі використання EDI виступає відправником та адресатом (одержувачем) EDI-документів, пройшли реєстрацію на веб-сайті Оператора онлайн-сервісу за посиланням https://edi.vchasno.ua/app/deals. Під Мережею для цілей цього Договору в рамках використання EDI розуміють Користувача.

2.11. Постачальник – постачальник Мережі, який в процесі використання EDI виступає відправником та адресатом (одержувачем) EDI-документів, пройшов реєстрацію на веб-сайті Оператора онлайн-сервісу за посиланням https://edi.vchasno.ua/app/deals та має дійсний GLN. Під Постачальником для цілей цього Договору в рамках використання EDI розуміють Користувача.

2.12. Сервіс – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів Електронного документообігу та EDI між Користувачами та Контрагентами, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання Електронних документів та EDI-документів онлайн за посиланнями: https://vchasno.ua та https://edi.vchasno.ua.

2.13. Сторони (кожна окремо Сторона) – Користувач та Оператор онлайн-сервісу.

2.14. Тариф Оператора онлайн-сервісу (Тариф) – ціна доступу до Сервісу, що формується, виходячи з кількості відправлених Електронних документів та EDI-документів Користувачем за допомогою Сервісу та ціни кожного такого документа, вказаної за посиланнями: https:vchasno.ua/rates та https://edi.vchasno.com.ua/#rec85469990.3. Предмет Договору

3.1. Предметом Договору є надання Оператором доступу Користувачу до Сервісу (надалі - Послуги), що забезпечує передачу та обмін між Користувачами та/або Контрагентами Електронними документами та EDI-документами, доступ до збережених за допомогою Сервісу Електронних документів та EDI-документів, в т.ч., але не виключно: оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах, відповідно до обраних Користувачем Тарифів, які розміщені за посиланнями: https:vchasno.ua/rates та https://edi.vchasno.com.ua/#rec85469990.

3.2. Користувач та/або Контрагент погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Політику конфіденційності (https://vchasno.ua/privacy-policy, https://sites.google.com/smartweb.com.ua/vchasnoedi/загальні-положення/політика-конфіденційності), Умовами використання бонусного рахунку (https://vchasno.ua/use-of-bonuses, https://sites.google.com/smartweb.com.ua/vchasnoedi/загальні-положення/умови-використання-бонусного-рахунку) та Правила користування Сервісом «Вчасно» (https://vchasno.ua/terms-of-use, https://sites.google.com/smartweb.com.ua/vchasnoedi/загальні-положення/правила-користування-сервісом), які є невід'ємною частиною Договору і своєю реєстрацією за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration та/або https://edi.vchasno.ua/app/dealsпідтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.4. Умови надання Послуг

4.1. Доступ до Сервісу надається Оператором Користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше дати активації.

4.2. Датою початку надання Послуг є одна з наступних подій, в залежності від того, яка подія настала першою: (1) дата, наступна за датою отримання оплати на банківський рахунок Оператора авансового платежу у розмірі, не менше ціни доступу на підписання 100 (сто) Електронних документів; або (2) дата, коли була здійснена перша відправка Електронного документу або EDI-документу; або (3) дата початку користування Сервісом шляхом використання бонусних доступів з бонусного рахунку.

4.3. Оператор сервісу має право не розпочинати надання Послуг та не надавати Користувачу доступ до Сервісу у випадку відсутності коштів (попередньої оплати) на їх особистому рахунку в Сервісі або наявності доступів на бонусному рахунку.

4.4. Після заповнення Користувачем всіх розділів реєстраційної форми, Користувач набуває статусу зареєстрованого учасника Електронного документообігу та/або EDI виключно за умови наявності в нього дійсного кваліфікованого сертифікату відкритих ключів. Зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми є підставою для відмови Оператора онлайн-сервісу від надання такому Користувачу статусу зареєстрованого учасника Електронного документообігу та/або EDI та доступу до Сервісу. У випадку приведення неповних або недостовірних відомостей до дійсних відомостей, Оператор онлайн-сервісу надає такому Користувачу доступ до користування Сервісом на умовах передбачених Правилами користування Сервісом «Вчасно» (https://vchasno.ua/terms-of-use, https://sites.google.com/smartweb.com.ua/vchasnoedi/загальні-положення/правила-користування-сервісом).

4.5. Користувач в рамках використання Електронного документообігу має право на включення ціни Послуг з доступу відправлення йому Електронних документів, отриманих від Контрагентів, до вартості Послуг, що надаються в межах цього Договору. Користувач, який має намір скористатися таким правом, зобов'язаний повідомити Оператора про такий намір за 5 (п'ять) календарних днів до початку надання Послуг, на передбачених у цьому пункті умовах, через особистий кабінет та/або шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу support@vchasno.com.ua.

4.6. Оператор сервісу здійснює активацію Користувача та/або Контрагента як учасника Електронного документообігу та/або EDI через перевірку відповідності кваліфікованого сертифікату відкритого ключа Користувача (Контрагента) отриманим від нього ідентифікаційним даним.

4.7. Користувач, щоб відправити документ за допомогою Сервісу, вносить у форму, доступну йому в особистому кабінеті, всі необхідні відомості про Контрагента (Користувача), створює або завантажує файл Електронного документу чи EDI-документу та відправляє такий документ Контрагенту (Користувачу). У разі, якщо Контрагент Користувача на момент складення або відправлення документу Користувачем не є зареєстрованим учасником Сервісу, він повинен пройти процедуру реєстрації та авторизації на сайті Оператора за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Після реєстрації та авторизації, Контрагент Користувача - одержувач Електронного документу, отримує можливість підписати такий документ з використанням кваліфікованого електронного підпису (не є обов'язковим в рамках користування EDI) та відправити документ через Сервіс Користувачу, або відхилити його.

4.8. В випадку наявності на бонусному рахунку доступів до відправки документів, Користувач може вільно використовувати такі доступи для відправки незалежно від наявності чи відсутності платних доступів на основному рахунку.

4.9. На використання доступів для відправки документів поширюються Умови використання бонусного рахунку (https://vchasno.ua/use-of-bonuses, https://sites.google.com/smartweb.com.ua/vchasnoedi/загальні-положення/умови-використання-бонусного-рахунку).5. Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти

5.1. Ціна Послуг визначається згідно з обраними Користувачем Тарифом.

5.2. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. У випадку зміни Тарифів, відправлення передплаченої, але не використаної на дату зміни тарифу, кількості документів здійснюється Оператором за ціною що була дійсна на дату оплати рахунку Користувачем.

5.3. Актуальні Тарифи розміщені за посиланнями: https:vchasno.ua/rates та https://edi.vchasno.com.ua/#rec85469990. Оператор має право надавати Послуги на спеціальних умовах, під час проведення акцій, інформація про які розміщується на веб-сайті Оператора.

5.4. Сторони можуть дійти згоди до застосування індивідуальних цін на Послуги. Пропозиція від Оператора про застосування індивідуальних цін направлена Користувачу діє протягом 5 (п'яти) робочих днів. Також, Сторони мають право переглянути на будь-якому етапі виконання цієї Оферти ціни на Послуги. Згода на застосування індивідуальних цін або зміни цін на Послуги оформлюється протоколом узгодження ціни, який є невід'ємним додатком до цього Договору і набирає чинності з моменту підписання сторонами такого протоколу.

5.5. Факт належного надання Оператором Послуг за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акту надання послуг, який оформляється Оператором у вигляді Електронного документу та передається на підпис Користувачу до 05 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані Послуги.

5.6. Користувач повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт надання послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх отримання від Оператора або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акту надання послуг та/або до Послуг, в т.ч. їх невідповідності умовам цього Договору, та/або у разі збоїв в роботі Сервісу, та/або у разі виявлення Користувачем в них недоліків, невідповідностей, помилок, зауважень тощо, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Оператору відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акту надання послуг, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова).

5.7. У випадку, якщо Користувач не надає Оператору у строк, визначений у п. 5.6. Договору, підписаний зі своєї сторони Акт надання послуг або Мотивовану відмову, надані послуги вважаються такими, що прийняті Користувачем.

5.8. Оператор, за власним рішенням, може продовжити надання доступу до Сервісу протягом 30 днів після того, як обсяг фактично спожитих Користувачем Послуг перевищує суму попередньої оплати, внесеної таким Користувачем. В такому випадку оплата Користувачем наданих Послуг здійснюється протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Оператора Акту надання послуг.

5.9. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі.

5.10. Оператор сервісу має право переглянути Тариф, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресою, вказаною у п. 5.3. Договору, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

5.11. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора сервісу письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.

5.12. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг, відповідно до п. 5.1. Договору або здійснення першої відправки Електронного документу або EDI-документу Користувачем або початку користування Сервісом шляхом використання бонусних доступів з бонусного рахунку.

5.13. Контрагент після отримання запрошення від Сервісу на підписання Електронного документу та проходження реєстрації на веб-сайті Оператора сервісу за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration набуває статусу Контрагента. Завершення процедури реєстрації на веб-сайті Оператора є акцептом Оферти для Контрагента.

5.14. Використання наявних доступів з бонусного рахунку Користувачем не оплачується.6. Строк дії і зміна умов Оферти

6.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://vchasno.ua/public-offer та https://sites.google.com/smartweb.com.ua/vchasnoedi/загальні-положення/оферта і діє до моменту відкликання Оферти Оператором сервісу.

6.2. Оператор онлайн-сервісу залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором сервісу змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаною в п. 6.1 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор сервісу повідомляє Користувачів про зміни в умови Оферти та/або відкликання Оферти через особистий кабінет.7. Строк дії Договору та припинення Договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем (або Контрагентом) і діє 1 (один) рік, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.

7.2. Договір може бути достроково розірваний:

7.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;

7.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

7.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

7.2.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);

7.2.5. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора онлайн-сервісу, крім випадків порушення Користувачем та/або Контрагентом зобов'язань відповідно до п. 3.2 цього Договору, Оператор онлайн-сервісу повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг.8. Відомості про конфіденційність та гарантії

8.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Оператором сервісу, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Незважаючи на обмеження, встановлені цим пунктом Договору, Сторони погоджуються, що Оператор має право розміщувати зображення логотипу Користувача та їх найменування на веб-сайті Оператора у розділі "Наші клієнти".

8.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач та/або Контрагент засвідчує і гарантує Оператору сервісу, що:

8.2.1. Користувач та/або Контрагент вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані) при реєстрації в якості Користувача на веб-сайтах: https://vchasno.com.ua, https://edi.vchasno.ua і при оформленні платіжних документів, оплаті Послуг;

8.2.2. Користувач та/або Контрагент укладає Договір добровільно, при цьому Користувач та/або Контрагент: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

8.2.3. Користувач та/або Контрагент має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

8.3. Приймаючи цю Оферту, Користувач та Контрагент погоджуються на використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу з Оператором в межах виконання цього Договору. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису у порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги», при цьому, Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

8.4. Користувач та/або Контрагент гарантує, що особа, яка використовує кваліфікований електронний підпис Користувача та/або Контрагента, є належним чином уповноваженим представником Користувача та/або Контрагента на законних підставах.

8.5. Користувач та/або Контрагент зобов'язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Сервісу у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти Користувача та/або Контрагента. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.

8.6. Користувач та/або Контрагент не має права посилатись на вчинення від його імені дій неуповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням випадків, коли до моменту вчинення таких дій Користувач та/або Контрагент письмово повідомив Оператора сервісу про втрату паролю.9. Персональні дані

9.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

9.2. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.10. Відповідальність і обмеження відповідальності

10.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

10.2. Користувач та/або Контрагент в повному обсязі несе відповідальність за:

10.2.1. зміст інформації, що зазначається під час реєстрації, зміст документів, що завантажуються та пересилаються за допомогою Сервісу.

10.2.2. достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем та/або Контрагентом при реєстрації і достовірність гарантій і засвідчень, що містяться у розділі 8 Оферти;

10.2.3. свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

10.3. Беручи до уваги умови розділу 10 Оферти, Користувач та/або Контрагент зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщеної/відправленої/отриманої інформації та/або документів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору сервісу в зв'язку з претензіями та позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення/відправлення/отримання інформації та/або документів Користувача чи Контрагента.

11. Порядок вирішення спорів

11.1. Всі спори та розбіжності, пов'язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

11.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.12. Форс-мажор

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

12.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов'язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

12.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.Реквізити

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»

Місцезнаходження:

02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, корпус 1А, літ. Ф, кім. 604

Код ЄДРПОУ 41231992,

п/р № 26002564252 в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ",

МФО 380805,

ІПН 412319926516

e-mail: support@vchasno.com.ua