Довідка Вчасно

Публічний договір (оферта), втратив чинність від 01.04.2024

1. Загальні положення

1.1. Цей документ є відкритою пропозицію (надалі – Оферта) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЧАСНО СЕРВІС” (надалі – Оператор), якому належить право інтелектуальної власності на програмну продукцію у вигляді онлайн-сервісу електронного документообігу Вчасно, щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до статей 205, 633, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом оплати послуг та/або вчинення конклюдентних дій на виконання умов цієї Оферти, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Користувачем онлайн-сервісу електронного документообігу Вчасно (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.3. Дія цієї Оферти також поширюється на взаємодію Користувача з Оператором шляхом встановлення на пристрій Користувача інших програмних продуктів (застосунків) за допомогою яких Користувач може отримати Доступ до Сервісу, наприклад, Програмний продукт “Інтеграційний шлюз” право користування яким регулюється Ліцензійними умовами, які є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 1).

 

 1. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі

2.1. Бонусний рахунок – спеціальний рахунок, що відображається в особистому кабінеті Користувача та на якому окремо обліковуються кількість безкоштовних доступів до відправлення Електронних документів в Сервісі.

2.2. Доступ до Онлайн-сервісу електронного документообігу Вчасно (Доступ до Сервісу) – надання права користування результатом комп’ютерного програмування у вигляді Онлайн-сервісу електронного документообігу Вчасно за посиланням – https://vchasno.ua.

2.3. Доступ до Онлайн-сервісу Вчасно.КЕП – надання права користування спеціальним програмним забезпеченням інформаційно-телекомунікаційної системи Оператора у вигляді Онлайн-сервісу Вчасно.КЕП за посиланням – https://cap.vchasno.com.ua.

2.4.  Доступ до інтеграції – надання Користувачу налаштувань для інтеграції Онлайн-сервісу електронного документообігу Вчасно з обліковою системою Користувача шляхом використання API/FTP та/або Програмного продукту “Інтеграційний шлюз”. 

2.5. Електронний документообіг – сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення Електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів, який відбувається за допомогою Сервісу.

2.6. Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, який може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

2.7. Кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

2.8. Контрагент – контрагент Користувача, який виступає адресатом (одержувачем) Електронного документу, що пройшов реєстрацію та активацію в Сервісі за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration та має дійсний (не скасований) кваліфікований сертифікат відкритого ключа або Удосконаленого електронного підпису/Удосконаленої електронної печатки, виданий кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (надалі – кваліфікований надавач), відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

2.9. Користувач – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка в процесі Електронного документообігу є відправником Електронного документу, що пройшла реєстрацію та активацію в Сервісі за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration та має дійсний (не скасований) кваліфікований сертифікат відкритого ключа або Удосконаленого електронного підпису/Удосконаленої електронної печатки, виданих кваліфікованим надавачем, відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

2.10. Онлайн-сервіс електронного документообігу Вчасно (Сервіс) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів Електронного документообігу між Користувачами та Контрагентами, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання Електронних документів онлайн за посиланням – https://vchasno.ua.

2.11. Онлайн-сервіс Вчасно.КЕП – спеціальне програмне забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи Оператора у вигляді онлайн-сервісу за посиланням – https://cap.vchasno.com.ua, що містить у своєму складі засоби кваліфікованого електронного підпису.

2.12. Програмний продукт “Інтеграційний шлюз” – результат комп’ютерного програмування у вигляді програмного забезпечення, модуль для обміну Електронними документами між Онлайн-сервісом електронного документообігу Вчасно та обліковою системою Користувача.

2.13. Сторони (кожна окремо Сторона) – Користувач та Оператор онлайн-сервісу.

2.14. Тариф – ціна Доступу до Сервісу та ціна Доступу до інтеграції вказані за посиланням – https://vchasno.ua/rates.

2.15. Удосконалений електронний підпис – електронний підпис, створений за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний підпис, з використанням засобу удосконаленого електронного підпису та особистого ключа, однозначно пов’язаного з підписувачем, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію підписувача та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний підпис.

2.16. Удосконалена електронна печатка – електронна печатка, створена за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов’язана ця електронна печатка, з використанням засобу удосконаленої електронної печатки та особистого ключа, однозначно пов’язаного із створювачем електронної печатки, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію створювача електронної печатки та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов’язана ця електронна печатка.

2.17. Уповноважена особа Користувача (співробітник) – фізична особа, якій Користувачем надано доступ до особистого кабінету Користувача з наданням індивідуальних прав та можливістю погодження документів. Кількість таких Уповноважених осіб Користувача, що можуть мати доступ до особистого кабінету може бути обмежена відповідно до обраного Користувачем Тарифу.

 

 1. Предмет Договору

3.1. Предметом Договору є надання Оператором Користувачу Доступу  до Сервісу та/або Доступу до інтеграції (надалі – Послуги), що забезпечує передачу та обмін між Користувачем та Контрагентами Електронними документами, доступ до збережених за допомогою Сервісу Електронних документів, в тому числі, але не виключно: оброблення даних та розміщення інформації на веб-вузлах, відповідно до обраних Користувачем Тарифів, які розміщені за посиланням – https://vchasno.ua/rates.

3.2. Користувач погоджується з умовами і зобов’язується виконувати Політику конфіденційності (https://help.vchasno.com.ua/privacypolicy/), Умови використання бонусного рахунку (https://help.vchasno.com.ua/rules/) та Правила користування сервісом електронного документообігу Вчасно (https://edo.vchasno.ua/terms-of-use), які є невід’ємною частиною Договору і своєю реєстрацією за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration та/або https://edi.vchasno.ua/app/deals підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.

 

 1. Умови надання Послуг

4.1. Послуги надаються Оператором Користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше дати активації згідно з пунктом 4.3 цього Договору.

4.2. Після заповнення Користувачем всіх розділів реєстраційної форми за посиланням – https://vchasno.ua/auth/registration, Користувач набуває статусу зареєстрованого учасника Електронного документообігу виключно за умови наявності в нього дійсного (не скасованого) кваліфікованого сертифікату відкритого ключа або Удосконаленого електронного підпису/Удосконаленої електронної печатки. Зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми є підставою для відмови Оператора від надання такому Користувачу статусу зареєстрованого учасника Електронного документообігу та Доступу до Сервісу. У випадку приведення неповних або недостовірних відомостей до дійсних відомостей, Оператор надає такому Користувачу Доступ до користування Сервісом на умовах передбачених Правилами користування сервісом електронного документообігу Вчасно (https://edo.vchasno.ua/terms-of-use) та цією Офертою.

4.3. Оператор здійснює активацію Користувача та/або Контрагента як учасника Електронного документообігу через перевірку відповідності кваліфікованого сертифікату відкритого ключа або Удосконаленого електронного підпису/Удосконаленої електронної печатки Користувача (Контрагента) отриманим від нього ідентифікаційним даним. Доступ до Сервісу за замовчуванням та у разі відсутності попередньої оплати надається Користувачу за Тарифом “Базовий” згідно з п. 5.4 цього Договору.

4.4. Датою початку надання Доступу до Сервісу із розширеними функціональними можливостями за платними тарифами “Старт” та “Професійний” є одна з наступних подій, в залежності від того, яка подія настала першою: (1) дата, наступна за датою отримання оплати на банківський рахунок Оператора авансового платежу у розмірі, не менше ціни передбаченої відповідним тарифом за посиланням https://vchasno.ua/rates; або (2) дата розширення Оператором діючого Доступу до Сервісу додатковими функціональними можливостями.

4.5. Датою початку надання Доступу до Сервісу  за тарифом “Інтеграція” та Доступу до інтеграції є дата, коли Користувачем була здійснена перша відправка Електронного документу після підключення тарифу “Інтеграція”.

4.6. Оператор має право не розпочинати надання Послуг із розширеними функціональними можливостями за платними тарифами “Старт”, “Професійний”, та не надавати Користувачу Доступ до Сервісу у випадку відсутності коштів (попередньої оплати) на його особистому рахунку в Сервісі або наявності доступів на Бонусному рахунку.

4.7. Користувач в рамках використання Електронного документообігу має право на включення ціни Послуг з доступу відправлення йому Електронних документів, отриманих від Контрагентів, до вартості Послуг, що надаються в межах цього Договору. Користувач, який бажає скористатися таким правом, зобов’язаний повідомити Оператора про такий намір за 5 (п’ять) календарних днів до початку надання Послуг, на передбачених у цьому пункті умовах, через особистий кабінет та/або шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу [email protected].

4.8. Користувач, щоб відправити Електронний документ за допомогою Сервісу, вносить у форму, доступну йому в особистому кабінеті, всі необхідні відомості про Контрагента (Користувача), створює або завантажує файл Електронного документу та відправляє такий документ Контрагенту (Користувачу). У разі, якщо Контрагент Користувача на момент складення або відправлення Електронного документу Користувачем не є зареєстрованим учасником Сервісу, він повинен пройти процедуру реєстрації та активації в Сервісі за допомогою Кваліфікованого електронного підпису. Після реєстрації та активації, Контрагент Користувача – одержувач Електронного документу, отримує можливість підписати такий документ з використанням Кваліфікованого електронного підпису та відправити Електронний документ за допомогою Сервісу Користувачу, або відхилити його.

4.9. У випадку наявності на Бонусному рахунку доступів до відправки Електронних документів, Користувач може вільно використовувати такі доступи для відправки незалежно від наявності чи відсутності платних доступів на основному рахунку.

4.10. Порядок використання доступів для відправки Електронних документів регулюється Умовами використання бонусного рахунку (https://help.vchasno.com.ua/rules/).

 

 1. Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти

5.1. Ціна Послуг визначається згідно з обраним Користувачем Тарифом на веб-сайті Оператора за посиланням – https://vchasno.ua/rates або шляхом підписання окремого договору за узгодженою між Сторонами ціною.

5.2. Оператор має право надавати Послуги на спеціальних умовах (спеціальні пропозиції), під час проведення акцій, інформація про які розміщується на веб-сайті Оператора.

5.3. У випадку придбання Користувачем Доступу до Сервісу за платним тарифом, умови такого придбання можуть визначатися:

– відповідним окремим договором Користувача та Оператора з визначеними умовами надання Доступу до Сервісу та ціною такого доступу;

– онлайн-замовленням, яке здійснюється через особистий кабінет Користувача. Користувач підтверджує своє замовлення шляхом його оплати (акцепту). Оператор залишає за собою право відмовити Користувачу у виконанні замовлення.

5.4. В рамках тарифу “Базовий” та інших діючих спеціальних пропозицій, на розсуд Оператора, Доступ до Сервісу може надаватися з ознайомлювальною метою з базовими функціональними можливостями Сервісу без оплати за його надання. Перелік таких тарифів, їх функціональні обмеження та спеціальні пропозиції вказані за посиланням – https://vchasno.ua/rates. У цьому випадку Доступ до Сервісу надається на необмежений строк, якщо інше не вказане у Тарифах або спеціальних пропозиціях. У будь-якому разі Оператор залишає за собою право у будь-який момент, в односторонньому порядку, припинити дію цього Договору за тарифом або спеціальною пропозицією, які не передбачають оплати, без застосування до Оператора будь-якої відповідальності за припинення дії Договору.

5.5. Надання Послуг за Тарифами здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. У випадку зміни Тарифів протягом оплаченого Користувачем періоду використання, вартість Доступу для такого Користувача залишається незмінною до закінчення оплаченого періоду користування таким тарифом або використання передплачених Користувачем, але не використаних на дату зміни Тарифу кількості Електронних документів.

5.6. Вартість Тарифу залежить від об’єму доступних функціональних можливостей Сервісу, який вказаний за посиланням https://vchasno.ua/rates та залежить від наявності в Тарифі можливості інтеграції з обліковими системами Користувача, кількості доступних сценаріїв, додаткових параметрів, ярликів, Електронних документів доступних для отримання/відправлення, обмеження максимальної кількості Уповноважених осіб Користувача (співробітників), яким може бути надано доступ до особистого кабінету Користувача та обмеження кількості Електронних документів, що відображаються в Сервісі в межах хмарного архіву.

5.7. Сторони можуть дійти згоди до застосування індивідуальних цін на Послуги. Пропозиція від Оператора про застосування індивідуальних цін направлена Користувачу діє протягом 5 (п’яти) робочих днів. Також, Сторони мають право переглянути на будь-якому етапі виконання цієї Оферти ціни на Послуги шляхом укладання індивідуального договору.

5.8. Факт належного надання Оператором Послуг з Доступу до Сервісу за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акта надання послуг (надалі – Акт) на суму ціни Доступу до Сервісу за тарифом “Інтеграція”, в залежності від кількості днів користування Доступом до Сервісу за місяць в якому було надано такий доступ або кількості відправлених (отриманих) Електронних документів у звітному місяці, який оформляється Оператором у вигляді Електронного документу та передається на підпис Користувачу до 10 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані Послуги. Факт належного надання Оператором Послуг з Доступу до Сервісу із розширеними функціональними можливостями за тарифами “Старт”, “Професійний” та Послуг з Доступу до інтеграції засвідчується підписанням Сторонами Акта на суму ціни такого доступу датою надання Доступу до Сервісу за такими тарифами та/або датою надання Доступу до інтеграції. Послуга Доступу до інтеграції вважається наданою в момент налаштування та активації обміну Електронними документами між Сервісом та обліковою системою Користувача строком на 1 рік (365 днів), шляхом використання API/FTP та/або Програмного продукту “Інтеграційний шлюз”.

5.9. Користувач повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання від Оператора або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акта та/або до Послуг, в тому числі, їх невідповідності умовам цього Договору, та/або у разі збоїв в роботі Сервісу, та/або у разі виявлення Користувачем в них недоліків, невідповідностей, помилок, зауважень тощо, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Оператору відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акта, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова).

5.10. У випадку, якщо Користувач не надає Оператору у строк, визначений у пункті 5.9 Договору, підписаний зі своєї сторони Акт або Мотивовану відмову, надані Послуги вважаються такими, що прийняті Користувачем.

5.11. Оператор, за власним рішенням, може продовжити надання Доступу до Сервісу протягом 30 днів після того, як обсяг фактично спожитих Користувачем Послуг перевищує суму попередньої оплати, внесеної таким Користувачем. В такому випадку оплата Користувачем наданих Послуг здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від Оператора Акта.

5.12. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі.

5.13. Оператор має право переглянути Тариф, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресою, вказаною у пункті 5.1 Договору, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

5.14. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.

5.15. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг або шляхом здійснення першої відправки Електронного документу, або початку користування Сервісом шляхом використання бонусних доступів з Бонусного рахунку.

5.16. Контрагент після отримання запрошення від Сервісу на підписання Електронного документа та проходження реєстрації та активації в Сервісі за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration набуває статусу Контрагента. Завершення процедури реєстрації та активації на веб-сайті Оператора є акцептом Оферти для Контрагента.

5.17. Використання наявних доступів з Бонусного рахунку Користувачем не оплачується.

5.18. Користувач має право одноразово отримати безкоштовний тестовий Доступ до Сервісу за тарифом “Максимальний” протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати активації тестового доступу в особистому кабінеті Користувачем в Сервісі, що є рекламою в розумінні чинного законодавства України та застосовується Оператором для підвищення лояльності та залучення нових Користувачів.

5.19. В межах тарифів “Старт” та “Професійний”, Користувач має право з метою ознайомлення з базовими функціональними можливостями,  отримати безкоштовний Доступ до онлайн-сервісу Вчасно.КЕП (https://cap.vchasno.ua), що забезпечує надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, шляхом отримання Користувачем можливості після проходження реєстрації та ідентифікації в порядку встановленому публічним договором (офертою) онлайн-сервісу Вчасно.КЕП (https://cap.vchasno.com.ua/oferta) набути статусу користувача онлайн-сервісу Вчасно.КЕП та отримати право згенерувати комплекти ключів, кількість яких вказана в обраному Користувачем Тарифі.

5.20. Право Користувача згенерувати комплекти ключів, встановлене пунктом 5.19 цього Договору, дійсне протягом строку дії обраного Користувачем тарифу “Старт” або “Професійний”. Строк дії сертифікату відкритого ключа становить – 1 рік (365 днів) з дати генерації (отримання) комплекту ключів і не залежить від строку дії обраного Користувачем Тарифу.

5.21. В межах тарифу “Інтеграція”, Користувач має право отримати Доступ до інтеграції сплативши вартість такого доступу згідно з Тарифом та отримати налаштування для інтеграції Сервісу з обліковою системою Користувача шляхом використання API/FTP та/або Програмного продукту “Інтеграційний шлюз” строком дії – 1 рік (365 днів).

5.22. Після завершення оплаченого Користувачем періоду використання Тарифу та у разі не внесення передоплати за наступний період користування Тарифом, Доступ до Сервісу надається в межах тарифу “Базовий“, при цьому нарахування та активація можливості надсилання вихідних документів у кількості передбаченій тарифом “Базовий” здійснюється через 365 днів з дати закінчення строку дії попереднього Тарифу.

 

 1. Використання об’єктів права інтелектуальної власності

6.1. Онлайн-сервіс, який являє собою програмний продукт до складу якого входять зображення, текстові матеріали та інші об’єкти авторських і/або суміжних прав, а так само об’єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони в склад Сервісу або є його додатковими компонентами чи матеріалами, також чи можливо їх вилучення з його складу і використання окремо) (надалі – Об’єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та іншими законодавчими актами у сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Оператору на виключному праві, якщо інше не зазначено в повідомленні про права.

6.2. Оператор надає користувачеві право використання Об’єктів права інтелектуальної власності на умовах простої (не виключною) ліцензії на території всіх країн світу зазначеними в цій Оферті способами виключно з метою отримання Користувачем Доступу до Сервісу Оператора за цим Договором.

6.3. Користувач не має права розповсюджувати, змінювати, модифікувати, адаптувати, перекладати, компілювати, декомпілювати, реверсувати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати Сервіс, в тому числі його окремі частини чи окремі складові у спосіб, що не передбачений його функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об’єктів права інтелектуальної власності без письмового дозволу Оператора.

6.4. Програмне забезпечення, яке є складовою Сервісу, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку Сервісу і може мати форму програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів чи повністю нових версій. Користувач приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення і дозволяєте Сервісу постачати їх у рамках отримання Послуг.

 

 1. Строк дії і зміна умов Оферти

7.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням – https://help.vchasno.com.ua/oferty/ і діє до моменту відкликання Оферти Оператором.

7.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним в пункті 7.1 Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор повідомляє Користувачів про зміни в умови Оферти та/або відкликання Оферти через особистий кабінет.

 

 1. Строк дії Договору та припинення Договору

8.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем (або Контрагентом) і діє 1 (один) рік, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.

8.2. Договір може бути достроково розірваний:

8.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;

8.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

8.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

8.2.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);

8.2.5. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора, крім випадків порушення Користувачем та/або Контрагентом зобов’язань відповідно до пункту 3.2 цього Договору, Оператор повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг.

 

 1. Відомості про конфіденційність та гарантії

9.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Оператором, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. 

9.2. Незважаючи на обмеження, встановлені цим розділом 9 Договору, Сторони погоджуються, що Оператор протягом строку дії Договору з Користувачем, має право розміщувати зображення логотипу (в тому числі, знаку для товарів і послуг) Користувача та його найменування на веб-сайті Оператора – https://vchasno.ua/ у розділі “Досвід наших клієнтів”, веб-сайті – https://plus.vchasno.ua/, в тому числі, шляхом публікації інформації про надання Послуг Користувачу в соціальних мережах та шляхом надсилання електронних повідомлень з метою реклами послуг Оператора.

9.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач та/або Контрагент засвідчує і гарантує Оператору, що:

9.3.1. Користувач та/або Контрагент вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані) при реєстрації в якості Користувача на веб-сайті: https://vchasno.com.ua і при оформленні платіжних документів, оплаті Послуг;

9.3.2. Користувач та/або Контрагент укладає Договір добровільно, при цьому Користувач та/або Контрагент: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

9.3.3. Користувач та/або Контрагент має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

9.4. Приймаючи цю Оферту, Користувач та Контрагент погоджуються на використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу з Оператором в межах виконання цього Договору. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису у порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги», при цьому, Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

9.5. Користувач та/або Контрагент гарантує, що особа, яка використовує Кваліфікований електронний підпис Користувача та/або Контрагента, є належним чином уповноваженим представником Користувача та/або Контрагента на законних підставах.

9.6. Користувач та/або Контрагент зобов’язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Сервісу у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти Користувача та/або Контрагента. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.

9.7. Користувач та/або Контрагент не має права посилатись на вчинення від його імені дій неуповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням випадків, коли до моменту вчинення таких дій Користувач та/або Контрагент письмово повідомив Оператора про втрату паролю.

9.8. Користувач підтверджує та гарантує, що:

– не є резидентом Російської Федерації;

– кінцеві бенефіціарні власники та власники істотної участі (за наявності) юридичної особи не є резидентами Російської Федерації;

– учасники юридичної особи (юридичні або фізичні особи) не мають місцезнаходження (не зареєстровані/постійно не проживають) в Російській Федерації.

 

 1. Персональні дані

10.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

10.2. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

 

 1. Відповідальність і обмеження відповідальності

11.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

11.2. Користувач та/або Контрагент в повному обсязі несе відповідальність за:

11.2.1. зміст інформації, що зазначається під час реєстрації, зміст документів, що завантажуються та пересилаються за допомогою Сервісу.

11.2.2. достовірність та повноту відомостей, зазначених Користувачем та/або Контрагентом при реєстрації і достовірність гарантій і засвідчень, що містяться у розділі 9 цієї Оферти;

11.2.3. свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

11.3. Беручи до уваги умови пункту 11.2 Договору, Користувач та/або Контрагент зобов’язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщеної/відправленої/отриманої інформації та/або документів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору в зв’язку з претензіями та позовами, підставою пред’явлення яких стало розміщення/відправлення/отримання інформації та/або документів Користувача чи Контрагента.

11.4. У випадку порушення Користувачем строків оплати Послуг, передбачених цим Договором, Користувач сплачує на користь Оператора пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплачених Користувачем Послуг, за кожен день існування такого порушення.

 

 1. Порядок вирішення спорів

12.1. Всі спори та розбіжності, пов’язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

 

 1. Форс-мажор

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.

13.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов’язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

13.3. Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

 

 1. Реклама

14.1. Певні Послуги підтримуються прибутками від реклами та можуть передбачати показ рекламних оголошень.

14.2. Методи, способи та порядок розміщення рекламних оголошень в Сервісі визначається Оператором та може зазнавати змін без спеціального повідомлення Користувачів.

14.3. З урахуванням наданого Доступу до Сервісу, Користувач погоджується, що Сервіс може розміщувати таку рекламу в Сервісі.

 

 1. Реквізити

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»

Місцезнаходження:

02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літ. 4Г, прим. 604

Код ЄДРПОУ 41231992

IBAN UA833052990000026002026223077 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

Додаток № 1

до Публічного договору (оферти) 

Сторони погодили з метою уникнення протиріч та єдиного трактування умов цього Додатку №1 до Публічного договору (оферти) (надалі – Договір), за текстом Ліцензійних умов, що викладені нижче, погодили використовувати наступні найменування Сторін: Оператор – Ліцензіар, Користувач – Ліцензіат.

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

використання програмного продукту «Інтеграційний шлюз»

 

 1. Загальні положення

1.1. Цими Ліцензійними умовами, у випадку їх акцепту Ліцензіатом шляхом встановлення Програмного продукту «Інтеграційний шлюз», Ліцензіар передає, а Ліцензіат (користувач Сервісу) приймає прості (невиключні) ліцензії на Програмний продукт «Інтеграційний шлюз», що являє собою модуль для обміну Електронними документами між обліковою системою Користувача та Онлайн-сервісом електронного документообігу Вчасно (надалі – Програмний продукт), яким Ліцензіар володіє та користується протягом строку дії цих Ліцензійних умов на визначених Ліцензіаром умовах, без права передачі його третім особам (надалі – Ліцензія).

1.2. Дія наданої Ліцензії безпосередньо пов’язана із використанням Ліцензіатом Онлайн-сервісу Вчасно електронного документообігу Вчасно (надалі – Сервіс) відповідно до Публічного договору (оферти). У випадку припинення використання Сервісу, Ліцензіат втрачає право на використання Програмного продукту, а дія цих Ліцензійних умов вважається припиненою. Строк дії Ліцензії встановлюється на строк дії протягом якого Ліцензіатом використовується Сервіс.

1.3. Право, яке передається за цієї Ліцензією, поширюється в межах території усього світу.

1.4. Умови цієї Ліцензії поширюються також на оновлення, доповнення, додаткові компоненти Програмного продукту, що забезпечують його функціонування. Ліцензіар зобов’язується здійснювати оновлення, доповнення, доопрацювання Програмного продукту з метою повноцінного його функціонування задля забезпечення можливості Ліцензіата користуватися Сервісом.

1.5. Сторони погодили, що ця Ліцензія на використання Програмного продукту надається Ліцензіаром Ліцензіату виключно з метою забезпечення можливості Ліцензіата скористатися послугами Ліцензіара, що надаються згідно з умовами Публічного договору (оферти) про надання Доступу до Сервісу. 

1.6. Вартість надання Ліцензії входить до вартості Доступу до Сервісу та не підлягає додатковій оплаті. 

1.7. Право на використання Програмного продукту виникає у Ліцензіата з дати початку надання Доступу до Сервісу та Доступу до інтеграції  відповідно до обраного Ліцензіатом Тарифу згідно з Публічним договором (офертою). 

1.8. Доступ до Програмного продукту за цією Ліцензією надається шляхом надання доступу до серверу за допомогою програмного токену (ключ доступу). Токен формується в особистому кабінеті Сервісу Користувачем (Ліцензіатом) для кожного співробітника окремо.

1.9. Ліцензіат не має права надавати Програмний продукт в оренду, лізинг, інше використання або комерційний прокат третім особам.

1.10. У випадку невиконання або неналежного виконання умов цієї Ліцензії, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством  та умовами Публічного договору (оферти).

 

 1. Умови надання Ліцензії:

2.1. Ліцензіат має право використовувати Програмний продукт виключно у відповідності до його функціонального призначення та цих Ліцензійних умов.

2.2. Ліцензіат зобов’язаний:

2.2.1. повідомити Ліцензіара про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності на Програмний продукт;

2.2.2. не здійснювати зміни, не модифікувати та не вдосконалювати Програмний продукт;

2.2.3 не використовувати Програмний продукт у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням;

2.2.4. не використовувати код Програмного продукту та не передавати його будь-яким третім особам з метою створення або розповсюдження чи передачі в будь-якій іншій формі широкому колу осіб ідентичних програмних продуктів;

2.2.5. не робити несанкціоновані копії Програмного продукту на будь-які носії для зберігання інформації в електронному вигляді та шляхом викладення в мережу Інтернет;

2.2.6. не декомпілювати, не реверсувати, не демонтувати або в інший спосіб не намагатися отримувати код Програмного продукту;

2.3. Ліцензіар має право: 

2.3.1. Вносити зміни та вдосконалення до Програмного продукту;

2.3.2. припинити цю Ліцензію в односторонньому порядку, якщо Ліцензіат не виконує умови і положення цієї Ліцензії або Публічного договору (оферти) та не усуває встановлені порушення, за умови попереднього повідомлення про це Ліцензіата не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати припинення. При цьому, Ліцензіар у разі якщо у нього наявні достатні підстави вважати, що Ліцензіат порушує умови Ліцензії, зобов’язаний до повідомлення про припинення Ліцензії, надати Ліцензіату письмову вимогу, з відповідними доказами, про усунення порушення, яку Ліцензіат зобов’язаний виконати протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів.

2.4. Усі права на дані та інформацію, що накопичені за допомогою та під час правомірного використання Програмного продукту є власністю Ліцензіата, та не можуть бути в жодному разі, в будь-якій формі чи способом, використані Ліцензіаром, за виключенням випадків прямо передбачених чинним законодавством України. 

2.6. Ліцензіар гарантує, що використання Програмного продукту відповідно до цієї Ліцензії не порушує права на інтелектуальну власність будь-яких третіх осіб відповідно до законодавства про авторські права, торговельні знаки та/або комерційну таємницю будь-якої держави, що підписали Бернську конвенцію про захист творів літератури і мистецтва. 

2.8. Ліцензіар не надає гарантій щодо Програмного продукту у випадку порушення передбачених у Ліцензії умов його використання. 

2.9. Програмний продукт надаються “таким, як він є”. Ліцензіар не несе ніякої відповідальності за те, що Програмний продукт не відповідає очікуванням і уявленням Ліцензіата, не містить помилок, а також за прямі або непрямі наслідки використання у роботі або неможливості використання у роботі Програмного продукту.

 

 1. Реквізити Ліцензіара

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»

Місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літера 4Г, приміщення 604

Код ЄДРПОУ 41231992

IBAN UA833052990000026002026223077 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299