Довідка Вчасно

Шаблон додаткової угоди про перехід на ЕДО

ДОДАТКОВА УГОДА № __

до Договору_____ від «__» 202_ року про _________________

м. Київ «__» _________ 202_ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», в особі _____________________________________, яка діє на підставі ___________, (далі – Сторона 1), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», в особі __________________________, яка діє на підставі __________, (далі – Сторона 2), з іншої сторони, а разом іменуються Сторони, уклали цю додаткову угоду № __ від _____ ___________ року (надалі – Угода) до Договору _____ від ___________ року (надалі – Договір) про наступне:

  1. Сторони погодили внести зміни до Договору № _____ від «___» __________ ______ року.

  1. Сторони дійшли згоди доповнити розділ __ «______________» Договору новим пунктом, виклавши його в наступній редакції:

« ____. Підписуючи цей Договір Сторони також погодили використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.

12.2. Сторони погодили, що додаткові угоди до цього Договору, Додатки, Специфікації, які є невід’ємною частиною цього Договору, а також первинні документи на виконання цього Договору будуть складатися Сторонами в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері кваліфікованого електронного підпису. У разі складання таких документів у електронному вигляді та підписання їх з використанням кваліфікованого електронного підпису, використання печатки Сторонами не є потрібним.»

  1. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов’язання.

  2. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід’ємною частиною Договору.

  3. Ця Угода складена українською мовою в двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), а у випадку підписання електронного договору – одного, що мають однакову юридичну силу.

Підписи та реквізити Сторін:

Сторона 1:

Сторона 2:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«__________»

Місцезнаходження:

р/р №

Банк

МФО:

Код ЄДРПОУ

e-mail:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«__________»

Місцезнаходження:

р/р №

Банк

МФО:

Код ЄДРПОУ

e-mail:

_______________

(посада підписанта)

_______________ /____________ /

(підпис) (ПІБ підписанта)

_______________

(посада підписанта)

_______________ /____________ /

(підпис) (ПІБ підписанта)